Thema's op verzoek

    

 

Suggesties 

en mogelijkheden


 


  • Stille omgang met Abraham

Het reisverhaal van Abraham 

Gen 11-25
Leidraad voor ons eigen omgaan met ingrijpende veranderingen
 

  • 'Oog in oog met Jakob'

De strijd tussen Jakob en Esau 

Gen 25-33

Toetssteen voor de tweestrijd in onszelf om oprechte broederschap

 

 

  • 'Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen ...'

Het geboorteverhaal van Jezus in het evangelie naar Mattheus:

Mt 1-2

Geboren worden vanuit een volwassen perspectief

 

 

  • Psalmen en Zen

Pelgrimsliederen gelezen en uitgelegd als teisho 

Psalm 120 - 124

Stilte retraite

 

 

  • Voor de vasten

 

Het Passieverhaal van Mattheus en Johannes


Mt 26-27  /  Jo 18-19


Beide passieverhalen hebben psalm 22 als centrum, de psalm van diepste Godverlatenheid, die Jezus uitspreekt aan het kruis. Wat betekent het, dat een psalm uit het Oude Testament zo'n belangrijke rol vervult in het Nieuwe Testament? En : wat is de boodschap van deze Godverlatenheid voor óns? Is er wel een boodschap uit lijden te halen !? 

 

 

  • Voor de paastijd 

 

De Emmaüsgangers 


Lk 24,13-35

 

De gebruikelijke uitleg van dit verhaal cirkelt rond het herkennen van Jezus bij het breken van het brood, Maar de leerlingen spreken eerder hun verbazing uit over het 'branden van het hart', wanneer Jezus hen uitlegt waaróm de Christus dit alles moest lijden. 'Vanwege Mozes, de profeten en al de Schriften'. Toen 'werden ons de Schriften geopend' (Lk 24,25-32). 

Deze uitleg geeft een perspectiefwissel : de betekenis van het lijden van élke kleine mens, omwille van het Koninkrijk van God. Niet als een blijk van sadisme van een toornende God, maar als een onvermijdelijke (!?) weg naar de Opstanding van Pasen, naar Bevrijding. Toen, maar ook hier en nú. Dan heeft breken en delen van het brood en drinken uit dezelfde beker ook werkelijk zin ...

 

 

 

Locatie en tijdsinvestering :

een kwestie van samenspel

 

 

Voor al deze activiteiten is het samenspel met een abdij of een klooster van onschatbare waarde. De dagorde, het getijdengebed, de expressie in de zang. De maaltijden. De rust, de stilte, de natuur. Dit geheel draagt bij aan de mogelijkheden van inkeer en bezinning en is een stimulans om samen te delen wat er in ons leeft.

 

Evengoed kunnen deze activiteiten gehouden worden op eigen locatie. Als er maar de mogelijkheid van bezinning en stilte is en de mogelijkheid voor een eenvoudige viering in b.v. een Stiltekamer of een ruimte die daartoe kan worden ingericht. 

Die variatie in mogelijkheden is er natuurlijk ook wat betreft de tijdsinvestering. Dat kunnen drie middagen zijn, dat kunnen drie avonden zijn, dat kunnen ook drie of vier dagen zijn op locatie. De keuze wordt bepaald door de mogelijkheden van mensen én wat er met de bijeenkomsten beoogd wordt.

 

 

 

Hoog- of laagdrempelig :

een kwestie van doelgroep

 

De monnikenvader Benedictus legt de drempel daar, waar de 'zwakke' mee kan en de 'sterke' ervan kan leren. En in mijn persoonlijke ervaring is me dat laatste tot nu toe vrijwel elke keer overkomen ... Vandaar ook het belang van sámen lezen en delen in ervaringen. De opbrengst daarvan is altijd mooier én meer dan de som van de afzonderlijke delen.

 

 

 

 

Programma en prijs :

een kwestie van contact 

en samenspraak

 

 

Bij het samenstellen van een programma gaat het om úw vragen en wensen en het vinden van een aanpak die bij ú past. Die uitgangspunten zijn ook bepalend voor de prijs. Dat vraagt om samenspraak. 

Het contact daartoe zie ik graag tegemoet !