Willigis Jäger
‘Wie achter alle dogma’s en gebruiken van religies 
die ene symfonie van God hoort, heeft de zin en 
het doel van religies verwezenlijkt.
Daarom is het zo belangrijk dat religies hun begrippen, 
symbolen en beelden doorzichtig houden, zodat ze 
niet verbergen wat ze kunnen openbaren.’

Willigis Jäger
Woorden voor elke dag
Asoka 2009,  12 oktoberWilligis Jäger (1925-2020) was monnik van de Duitse benedictijner abdij Münster Schwarzach. 
Daar was hij één van de leermeesters en later medebroeder van Anselm Grün. 
Hij werkte tussen 1960 en 1975 onder meer als ontwikkelingsadviseur bij de kerkelijke zendings-
werken Missio en Misereor in Afrika . Van 1975 tot 1981 volgde hij zijn zenopleiding in Japan bij 
Yamada Koun Roshi. In 1996 werd hij ingewijd als zenmeester van de Sanbo Kyodan. 
Hij was jarenlang de leider van het centrum voor spirituele wegen ‘Benediktushof’ in Holzkirchen. 
http://www.benediktushof-holzkirchen.de/Zoeken, zou men het hoofdmotief in Willigis’ leven kunnen noemen. Want dit
is de paradox : de eenheidservaring is zelfevident - het is niet nodig als je in een 
vreemde stad je eigen vader tegen het lijf loopt een voorbijganger te vragen : 
‘Is dit mijn vader wel ?’ - en toch begint de zoektocht dan pas voorgoed. Zoeken 
vooral naar een taal om het onzegbare te verwoorden.’    (…)
Schrijnend is dat juist hij, die zijn hele leven met zelfloze inzet de zoekende mens een 
hand gereikt heeft, door zijn eigen kerk op de vingers wordt getikt. Onbegrijpelijk.
Willigis komt daarmee terecht in een lange rij van moedige en creatieve geesten.
Onbegrijpelijk ook omdat het juist Willigis’ intentie is het wezenlijke van het geloof 
te redden en te herformuleren, zodat het bruikbaar wordt op het spirituele pad.
Willigis heeft zich nooit laten verleiden tot een vorm van syncretisme of een andere 
bizarre mengvorm van ‘christelijke zen’, maar met een oneindig respect voor elke traditie, 
de mens uitgenodigd op zoek te gaan naar het hart van de mystieke ervaring, zonder 
de eigen religieuze wortels te verloochenen. Er is maar één werkelijkheid, die duizend 
namen heeft. Al zijn er verschillende vormen, toch is de weg in wezen één. Willigis’ 
ervaring is te diep om dat te ontkennen. Hij is daarbij in goed gezelschap. Ook de Dalai 
Lama, houdt zijn toehoorders voor : blijf in je eigen religie, verdiep je ervaring. Talrijk 
zijn de getuigenissen van mensen die door een training bij Willigis de schoonheid van 
de religie van hun jeugd hervonden, of ze christen zijn of boeddhist.’

Jef Boeckmans, Toku-un Ken
Monnik van Zundert
In : Willigis Jäger
Elke golf is de zee
Asoka 2004, pg 7-9
Werkwijze bij de dagen rondom Willigis Jäger


De dagen rondom Willigis Jäger zijn globaal in tweeën verdeeld. We lezen zijn teksten en we mediteren. 
De werkwijze en ons omgaan met zijn teksten is vergelijkbaar met onze benadering van de psalmen.
We lezen eerst de tekst en daarna nog een keer en waar nodig een derde keer. Wat zegt Willigis ? In de
tussentijd noteren we wat ons raakt, wat ons aanspreekt, waar we moeite mee hebben. Dat delen we.
Daarna stellen we de vraag wat het gelezene voor ons kan betekenen, voor ons dagelijks leven en onze
voorstelling daaromtrent en over de wereld waarin we leven.
Bij het begin van de meditatie sessies hernemen we een paar kernwoorden en laten die op ons inwerken.
Daarbij zitten we in stilte en volgen onze adem.

‘Waar God ons geplant heeft,
daar zullen we groeien en bloeien.’

Willigis Jäger
Woorden voor elke dag
3 augustus